Algemene voorwaarden

Versie: april 2020

Adres: Bunderstraat 173
6231 EJ Meerssen

KvK nummer: 14092120
E-mail: info@benthe.nu
BTW-nr.: NL001821369B73

1          Definities

1.1 Enkele begrippen in deze algemene voorwaarden hebben steeds dezelfde betekenis. Het betreft de hierna vetgedrukte begrippen, steeds gevolgd door de betekenis daarvan. 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Consument: onder consument wordt een natuurlijke persoon verstaan, die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt.

Webshop: de Benthe Hair and Make-up webshop, bereikbaar via https://benthe.nu/webshop/

2          Toepasselijkheid

Op alle bestellingen van u als klant via Webshop zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden in de meest actuele versie van toepassing, zoals u die op de website van Benthe Hair and Make-up terug kunt vinden.

3          Het sluiten van de overeenkomst

3.1 Uw contractpartner voor alle bestellingen is Benthe Hair and Make-up. Alle aanbiedingen van Benthe Hair and Make-up zijn vrijblijvend.

3.2 Acceptaties van aanbiedingen door u zijn onherroepelijk. Uw bestelling is een bindend, niet-vrijblijvend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

3.3 Uw bestelling wordt pas definitief zodra u het hele bestelproces bent doorlopen en op de button “bestelling plaatsen” hebt geklikt. Nadat u uw bestelling hebt verzonden, krijgt u van Benthe Hair and Make-up een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Pas bij haar mededeling dat de producten naar u worden verzonden accepteert Benthe Hair and Make-up uw aanbod definitief en acht zij zich hieraan gebonden.

4          Prijzen, leverings- en verpakkingskosten

4.1 De prijzen zijn in Euro’s en inclusief de telkens verschuldigde BTW.

4.2 Voor verpakking en levering binnen Nederland zullen vanaf een bestelwaarde ter hoogte van EUR 100,- (incl. BTW) geen verdere kosten in rekening worden gebracht. De levering is dan kosteloos. Indien de bestelwaarde minder dan EUR 100,- (incl. BTW) bedraagt, brengt Benthe Hair and Make-up verzendkosten in rekening. Voor leveringen buiten Nederland, behoudt Benthe Hair and Make-up zich uitdrukkelijk het recht voor om hogere kosten voor verpakking en levering in rekening te brengen, voor zover Benthe Hair and Make-up zulke bestellingen überhaupt accepteert.

5          Betaling

Het aankoopbedrag is direct opeisbaar vanaf de ontvangst en acceptatie van de bestelling. Betaling kan enkel plaatsvinden via online betaling.

6          Aflevering van de producten

6.1 Benthe Hair and Make-up hanteert op dit moment levertijden van 2 tot 4 werkdagen. Deze termijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen.

6.2 Mochten de bestelde producten niet leverbaar zijn, dan zal Benthe Hair and Make-up dit bij u aangeven en kan Benthe Hair and Make-up uw aanbod in dat geval helaas niet accepteren. Een eventueel reeds betaald aankoopbedrag zal in dat geval onmiddellijk aan u worden terugbetaald. Uitlatingen over een leveringstermijn/leveringsdatum buiten deze bepalingen om zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk en afzonderlijk per e-mail door Benthe Hair and Make-up aan u zijn bevestigd.

7          Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van Benthe Hair and Make-up tot al hetgeen u op grond van bestellingen aan Benthe Hair and Make-up verschuldigd bent, hebt betaald. Indien de levering in delen plaatsvindt, blijven ook deze producten eigendom van Benthe Hair and Make-up tot het in de vorige zin genoemde moment.

8          Garantie, aansprakelijkheid, reclames en gebreken

8.1 De wettelijke bepalingen inzake garantie (aansprakelijkheid voor gebreken) zijn van toepassing.

8.2 Benthe Hair and Make-up staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de koper krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Benthe Hair and Make-up geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Benthe Hair and Make-up, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Benthe Hair and Make-up.

8.3 In het geval van aantoonbaar gebrekkige producten of andere vragen kunt u zich aan Benthe Hair and Make-up richten. Dit kan via e-mail: info@benthe.nu.

9          Gegevensbescherming

Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen wanneer dit voor de overeenkomst is vereist, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen u en Benthe Hair and Make-up is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen u en Benthe Hair and Make-up ontstaan naar aanleiding van uw bestelling in de Webshop, zullen worden beslecht door bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, locatie Maastricht.

  1. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

Herroeping koopovereenkomst

11.1 U heeft als consument het recht om, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de producten, en zonder opgave van redenen, aan Benthe Hair and Make-up mee te delen dat u afziet van de aankoop (‘de bedenktijd’).

11.2 Tijdens de bedenktijd dient u voorzichtig en zorgvuldig met de geleverde producten om te gaan, op dezelfde manier zoals u dat ook in een reguliere winkel zou mogen doen. Dit houdt in dat u de ontvangen producten niet mag openen of mag gebruiken.

11.3 De herroeping dient schriftelijk te geschieden. U kunt hiervoor een e-mail (info@benthe.nu) of een brief sturen (Benthe Hair and Make-up, Bunderstraat 173 6231 EJ Meerssen) met de eenduidige mededelingen dat u van uw aankoop afziet en de koopovereenkomst herroept.

11.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn (14 dagen na de dag van ontvangst van de producten) is verstreken.

Retourneren

11.6 U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar Benthe Hair and Make-up zijn voor eigen rekening.

11.7 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren, ongeopend en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Benthe Hair and Make-up te retourneren. Benthe Hair and Make-up zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren

Van het herroepingsrecht zijn onder meer de volgende producten uitgesloten:

a)     verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.

  1. producten die door u geopend en gebruikt zijn.
  2. Slotbepaling

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.